Nedeľné sv. omše

15.06.2003 - prostredníctvom Simony

Drahé moje dietky,
     veľmi vás milujem. Dnes, v tento veľký sviatok vám chcem povedať: Tajomstvo Najsvätejšej Trojice je svätým tajomstvom. Nik toto tajomstvo nemôže pochopiť. Toto tajomstvo, deti, musíte prijať a prežiť vo svojom srdci. A to môže len srdce pokorné a čisté. Preto vás, deti, vyzývam, pristupujte čo najčastejšie k sviatostiam a prijímajte Sviatosť Oltárnu a proste Ježiša, nech vám dá poznanie skrze Svätého Ducha. Deti, chcem vás povzbudiť, aby vo vás neustále rástlo vedomie, že Božia láska voči vám je nekonečná a každý z vás ju môže prežiť vo svojom srdci. Len sa, deti, modlite, modlite sa.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.