Nedeľné sv. omše

05.09.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Moje deti, moje drahé deti. Ja vás nesmierne, nesmierne milujem. Deti, moje srdce je došľahané a dobité vašimi hriechmi. Ono veľmi krváca. Deti, pozrite, koľko zla je vo vás. S Pannou Máriou som sa modlila za neveriacich.


05.09.1996 - prostredníctvom Jozefa

Drahé dietky,
     nebojte sa obhajovať Božie kráľovstvo, pretože Pán Boh vás veľmi miluje. Má radosť, že rozširujete vieru a moje posolstvá. Deti, obhajujte Božiu spásu a moje posolstvá. S Pannou Máriou som sa modlil Sláva Otcu.


06.09.1996 - prostredníctvom Martina

Moje deti, milujem vás!
     Deti, dnes vidím vo vašich srdciach nedostatok lásky a obetovania sa pre iných. Ja vás milujem. Po tieto dni vám, dietky, vyprosím veľký dar na znak mojej lásky k vám. Panny Márie som sa pýtal, čo nám vyprosí, ona odpovedala: Deti moje, buďte vytrvalé, dozviete sa to. Milujem vás.


07.09.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé a milované detičky!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Deti, chcem vám povedať toto:
     Deti moje, ja som sem bola poslaná od Boha, aby som vám svojím každým jedným príchodom na túto zem dala silu niesť vaše neľahké bremená, ktoré sú na vás každým dňom zoslané. Dietky, aj keď sú vám tie vaše bremená ťažké niesť, ale aj tak ich s láskou prijmite a obetujte na nejaký úmysel, alebo za nejakého človeka a Boh bude šťastný. Dietky moje, vy strácate silu, lebo sa nemodlíte, nemodlíte sa srdcom. Modlite sa, aby ste ich boli schopní prijať a niesť a budete mať radosť, že môžete urobiť niečo pre Ježiša Krista.


07.09.1996 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Ďakujem, ďakujem, že ste sem prišli. Deti, dnes je výnimočný deň. Výnimočný preto, lebo sa raduje celé nebo. Raduje sa z vás, pretože ste prišli na svätý ruženec a svätú omšu s túžbou, a nie preto, lebo musíte. Ďakujem vám, milujem vás. Sme šťastní. Ďakujeme, že ste prijali moje pozvanie.


08.09.1996 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Drahé deti!
     Milujem vás a želám vám, aby ste vzrastali v láske Božej. Prosím vás deti, aby ste žili cestu pokoja a lásky medzi vami. Iba Boh vám môže darovať pokoj a lásku tu na zemi. Budujte, pracujte na stavbe lásky a pokoja, nech láska vzplanie a naplní vaše srdcia. Lebo to ja, deti moje, vás chcem naučiť, aby ste s bázňou Božou rástli k Bohu a aby ste žili v láske medzi vami, lebo vaše srdce milujem a chcem priviesť do neba. Pozývam dnes mládež, lebo ona je mojou nádejou.
     Milujem vás, ďakujem vám, že ste prijali moje materinské pozvanie.


09.09.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé detičky!
     Dnes chcem všetkým mojím deťom povedať toto posolstvo: Deti, vy máte veľmi tvrdé srdcia, nemáte v nich lásku pre iných ľudí. Modlite sa, aby ste vedeli do srdca prijať lásku a rozdávať ju okolo seba. Dietky moje, prijmite lásku od Ježiša Krista, ktorú vám - prostredníctvom mňa - jeho Matky, zosiela na túto zem. Deti, keby ste si len vedeli uvedomiť, ako vždy raníte Ježiša Krista svojím životom a správaním sa, a On vás aj tak nesmierne miluje. Ježiš Kristus je veľmi trpezlivý a láskavý a preto na vás nezošle to, čo by ste si svojimi skutkami voči vášmu Pánovi zaslúžili. Dietky, želala by som si, aby sa toto posolstvo dostalo do rúk každého človeka.


10.09.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Dietky moje drahé, dnes vám opäť od vášho Stvoriteľa a Vykupiteľa prinášam toto posolstvo: Drahé detičky, vy ste priveľmi upriamené na tento svet a preto ste každý večer také unavené a často sa aj zabudnete Pánu Bohu poďakovať za prežitý deň a všetko, čo vám Pán v ňom umožnil uskutočniť. Deti, myslite aj na Boha a podeľte sa s nim o všetko, čo vás cez celý deň teší i trápi. Keď mu poviete z čoho máte radosť, tak budete šťastné, že ste o tom mohli povedať aj svojmu Otcovi, ktorý je na nebesiach. Keď sa mu zdôveríte so svojím trápením - krížom, ktorý vás ťaží na vašich krehkých pleciach, tak vám ho váš Otec, ktorý kraľuje na nebesiach pomôže niesť. Modlite sa, aby ste boli jednotní vo viere v Ježiša Krista. Modlite sa svätý ruženec, lebo to je jediná modlitba, ktorá vás všetkých spojí. Radi sa modlievajte svätý ruženec vo všetkých rodinách.


10.09.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Deti, modlite sa srdcom a pochopíte aká dôležitá je modlitba. Pretože iba modlitba môže vyliečiť vaše choroby. Nesmierne, nesmierne vás milujem. S Bohom, moje drahé deti. S Bohom v pokoji. Amen.


11.09.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Dieťa, odovzdaj toto posolstvo mojim šiestim deťom.
     Deti, nehnevajte sa, ale si odpúšťajte navzájom. Deti, keď vás budú ľudia nenávidieť a budú vám robiť všetko napriek, nerobte i vy to, čo oni vám. Vždy odpovedajte láskou, nech vo vás nevidia nenávisť. Deti, veľká je láska, ktorá vychádza z vás. Deti, keď budete opustené a vaše srdce bude krvácať, vtedy som pri vás prítomná. Nebojte sa.


12.09.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Deti, chcem vám povedať toto:
     Dietky moje, radi sa zúčastňujte na svätých omšiach, kde každodenne prežívate poslednú večeru Pána Ježiša. Radi chodievajte na svätú spoveď. Boh sa nesmierne teší z tých ľudí, ktorí chodievajú pravidelne na svätú spoveď, každý mesiac k prvému piatku mesiaca - k úcte Božského Srdca Ježišovho a zároveň prijímajú do svojho čistého srdca samého Pána Ježiša, ktorý sa vám dáva skrytý pod spôsobom chleba a vína. Dietky, ešte raz vám ďakujem, že ste prijali moje pozvanie a prišli ste sem. Milujem vás, nesmierne vás milujem, detičky moje drahé.


12.09.1996 - prostredníctvom Simony

Drahé deti!
     Ja, vaša Matka prichádzam dnes z vôle Božej. Deti, prečo sa nechcete zmieriť s Bohom? Prečo ho stále odmietate? Veď Boh vás miluje. On nikdy nezatvorí uši ani srdce pred vašim hlasom. On počuje každú vašu prosbu. On vás miluje. Deti, prosím, prosím, zmierte sa s Bohom a prijmite jeho lásku. Milujem vás. Amen.


12.09.1996 - prostredníctvom Márie

Deti, uvedomte si, že je tu pre vás Boh a Spasiteľ Ježiš Kristus. Deti, rozhodnite sa. Pre túto dobu je potrebné, aby ste naplno otvorili svoje srdce. Pán vám ponúka lásku a pokoj, ktorý vám skrze neho prinesiem. Pokoj, pokoj je dôležitý pre vás, aby ste sa vedeli rozhodnúť. Milujem vás.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


13.09.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti,
     zajtrajší deň Pán pripravil celý pre vás. Deti, príďte sa mu pokloniť do chrámu. Deti, máte možnosť byť šťastné. Milujem vás, veľmi milujem. S Pannou Máriou som sa modlil za chorých. Keď sme sa modlili, Panna Mária si kľakla na oblaku pred kríž.


14.09.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti,
     nad týmto posolstvom, ktoré vám cez svojho služobníka dávam, chcem, aby ste dlho, dlho premýšľali.
     Drahé deti, veľká láska prichádza k vám od Hospodina, hoci veľká je vaša vina. Ja vás prosím v túto dobu, hoc mnoho krát je už márny môj hlas. Otvorte svoju náruč, lebo Pán i ja objímame vás. Nehaste v sebe lásku, ktorá má patriť predovšetkým tomu, ktorého Otcom milujúcim nazývam. A chcem to naučiť aj vás, aj srdce ním aby sa ozýval i váš hlas. Pán miluje a svojimi svätými ranami dnes žehná vás. Neodhadzujte lásku Božiu, aby ste neboli odhodení od nej, lebo láska sama je váš Pán. Prijímajte moje posolstvá, ktoré vám tu dávam, aby ste mohli byť prijatí. Rozmýšľajte, deti moje, lebo Pán vás naozaj miluje. Chcem byť blízko vás, nezavierajte náruč svoju, lebo chcem vás mať všetkých v nebi. Deti moje, prijmite pozvanie i prosbu, ktorú vám tu dávam. Lebo pri veľkej láske vám tu dnes posolstvo odovzdávam. Ďakujem vám, že ste tu, moje deti.


14.09.1996 - prostredníctvom Simony

Moje drahé a milované deti!
     Milujem vás a ďakujem vám, že ste sa prišli pokloniť Bohu. Deti, ďakujem, že ste nezabudli na Pána Ježiša. Veď On vám veľmi pomáha. Deti, mnohé zabúdajú na neho a na všetko, čo pre vás robí. Deti, On vám zosiela veľa milostí. Veď už to je milosť, že ste mohli uzrieť svetlo dňa. Už to je dar, že ho môžete prijať do srdca. Deti, veľa drobností je, ktoré si ani neuvedomujete, že je to Boží dar. Preto ďakujte Bohu i za to, že ste sa narodili. Deti, všetci ľudia Boha len prosia. A keď ich Boh nevypočuje, zabúdajú na neho. No keď ich vypočuje, tak mu neďakujú. Preto deti, ďakujte Bohu za všetko. Ďakujte mu i za ťažkosti, lebo v nich sa vám Boh zjavuje. Milujem vás.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. S Bohom.


14.09.1996 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé a milované dietky!
     Dnes ste mali možnosť pokloniť sa najsvätejšiemu Telu Ježišovmu. Tým, ktorí sem prišli, ďakujem. Ja a Pán Ježiš vás veľmi milujeme. Pán Ježiš na to nezabudne. S Bohom, drahé dietky. S Bohom, drahí anjeli.


16.09.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje milované detičky!
     Deti, dnes ma Ježiš Kristus poslal z neba, aby som vám od neho povedala toto posolstvo o modlitbe: Dietky, vy ste pri modlitbe veľmi roztržité a všímate si všetko okolo seba. Áno, vy sa modlíte, ale svoje myšlienky nemáte upriamené na modlitbu, ktorú sa modlíte a pretože to nie je modlitba srdca, tak z nej nemáte ani takú radosť, akú by ste mohli dosiahnuť, keby ste sa ju modlili srdcom. Dietky, modlite sa, modlite sa, modlite sa srdcom. Deti, želala by som si, aby ste sa každý jeden z vás zamysleli nad týmto posolstvom.


19.09.1996 - prostredníctvom Simony

Moje milované deti!
     Veľmi vám ďakujem, že ste sem prišli. Deti, žite s Bohom zmierené. Deti, prečo sa nechcete zmieriť s Bohom? On vás miluje. Deti, ako kvet potrebuje starostlivosť, tak i vy potrebujete Boha Otca. Prečo odmietate jeho lásku? Veď vy odmietate pomoc. Často Boha prosíte, ale neprijímate ho. Vy ho odmietate. Veď On je váš Otec a miluje vás. Prosím, milujte ho v blížnych tak, ako On vás v blížnych miluje. Amen.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


20.09.1996 - prostredníctvom Martina

Moje deti,
     želanie o ktoré vás dnes chcem poprosiť je, aby celá vaša modlitbová skupina a celá farnosť prichádzala modliť sa pobožnosť krížovej cesty, i na stretnutia na vrch Svätodušnica, ale najmä na svätú omšu. Deti, pre vás je potrebné sa modliť.


21.09.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Prečo sa modlíte len z polovice? Vaše srdce sa nemôže naplniť. Ani napoly zhnité zrno sa nemôže dať do sýpky, pretože by to nemalo zmysel. Sýpka by sa nenaplnila. Preto sa modlite celým vaším srdcom!


21.09.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Dietky, som smutná! Dietky moje, prečo nepočúvate moje výzvy a neriadite sa posolstvami, ktoré vám dávam. Pán ma sem poslal, lebo vedel, že je to potrebné a pretože vás nesmierne miluje a chce vás zachrániť od všetkého zla. Ale keď nezmeníte svoje zmýšľanie a svoj život, tak na vás bude zoslané niečo, čo veľmi oľutujete. Deti moje, modlite sa, modlite sa, aby Nebeský Otec na vás nezoslal vojnu. Deti, ešte raz vás vyzývam, modlite sa na tento úmysel. Milujem vás, nesmierne vás milujem.


22.09.1996 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé a milované deti.
     Moji drahí anjeli. Ďakujeme vám, že ste sem prišli, aj keď prší. Môj Syn, Pán Boh a ja sme nesmierne šťastní. Nikdy vám to nezabudneme. Deti, my vás veľmi milujeme a sme šťastní, že ste sem prišli.
     S Bohom, drahé deti. S Bohom, drahí anjeli. S Bohom.


23.09.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti,
     prečítajte si zo Svätého písma a uvedomte si, že cez toto Slovo k vám hovorí Boh.


24.09.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Som Kráľovná Pomoci a prinášam vám pomoc a pokoj od môjho Syna. Preto vás prosím, modlite sa na úmysel uskutočnenia veľkého Božieho zámeru.
     Panna Mária hovorí, aby sme prosili všetkých ľudí, aby sa modlili na tento úmysel.


24.09.1996 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Ja vás veľmi milujem, a preto vás prosím, prosím, prosím, zmierte sa. Zmierte sa hnevníci a podajte si ruky v spravodlivosti. Deti, prečo sa hneváte? Keby ste v každom človeku videli Boha, neodvážili by ste sa hnevať. Preto vás veľmi prosím, zmierte sa. Deti, vy všetko beriete na ľahkú váhu. Uvedomte si vážnosť situácie a doby. Deti, keď sa nepolepšíte, doplatíte na to. Preto vás ešte raz prosím. Zmierte sa, zmierte sa, zmierte sa.
     Milujem vás. S Bohom.


25.09.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé dietky!
     Deti, dnes prijmite od Hospodina tieto slová:
     Deti, radi pomáhajte slabým a bezmocným ľuďom. Keď sa chcete podobať Ježišovi Kristovi, tak musíte s láskou pomáhať tým ľuďom, ktorí potrebujú vašu pomocnú ruku a na nič sa nevyhovárajte. Deti, vy ste veľmi namyslené a nemáte pochopenie pre druhých ľudí. Dietky, vy sa nemodlíte tri sväté ružence za deň, a preto vám znovu vravím, aby ste sa ich začali modliť, pokiaľ je čas. Modlite sa. Dietky, keď sa budete pravidelne modliť a budete sa modliť srdcom, tak si na svoju každodennú modlitbu zvyknete a budete mať z nej veľkú radosť. Ešte raz vás vyzývam, modlite sa, modlite sa, modlite sa, lebo modlitba zo všetkého najviac poteší Boha.


26.09.1996 - prostredníctvom Simony

Deti, prosím, nech vás láska naplní. Milujte sa. Nech Boh sa stane vašou jedinou útechou v bolestiach. Len On vás môže urobiť šťastnými. On vás napĺňa láskou, no vy ju neprijímate. Len On vám dáva pomoc, no vy ju odmietate. A preto prosím, otvorte srdce Bohu a prijímajte to, čo vám Boh dáva.


26.09.1996 - prostredníctvom Adriany

Drahé deti!
     V tomto pozvaní vám prinášam milosti od Pána vášho Boha. Spojte dlane a prijmite milosti od Pána i otvorte svoje srdce nech vás on môže úplne naplniť.
     Deti, a preto vás prosím nech vás láska naplní. Milujte sa. Nech sa Boh stane vašou jedinou útechou v bolestiach. Len on vás môže urobiť šťastnými. On vás napĺňa láskou, no vy ju neprijímate. Len On vám dáva pomoc, no vy ju odmietate. A preto prosím, otvorte srdce Bohu a prijímajte to, čo vám Boh dáva. Deti, vy nie ste tu len tak, ale ste stvorení pre Boží obraz. Deti, vy ste stvorení pre Božie veci. Deti, nehádajte sa, buďte pokorní, obetaví. Modlite sa, aby ste pochopili tieto veci. Deti uvedomte si, že je tu pre vás Boh a Spasiteľ Ježiš Kristus. Deti, rozhodnite sa. Pre túto dobu je potrebné, aby ste naplno otvorili svoje srdce. Pán vám ponúka lásku a pokoj, ktorý vám skrze neho prinesiem. Pokoj, pokoj je dôležitý pre vás, aby ste sa vedeli rozhodnúť. Milujem vás.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


27.09.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Dnes by som vám chcela povedať toto: Deti, je málo tých, ktorí sa klaňajú môjmu Synovi, je málo tých, ktorí prijímajú Telo môjho Syna, a je málo tých, ktorí si to uvedomujú. Deti, Boh vás nesmierne miluje a preto sa mu klaňajte. Veď On je vo vás, ale vy ho odmietate. On vás prosí. A ja sa modlím a prosím u Boha, aby vás uchránil od veľkého zla. Modlite sa, modlite sa, veľa sa modlite. Milujem vás, nesmierne vás milujem.