Nedeľné sv. omše

Modlitba v pokušení

29.08.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     ÄŽakujem vám, Ĺľe ste sem prišli. Som šťastná, Ĺľe tu mĂ´Ĺľem byĹĄ s vami. Ako sa pozerám, chcem povedaĹĄ tĂ˝m, ktorĂ­ neboli na svätej spovedi, aby šli a urobili si ju takĂş, aby so spokojnĂ˝m srdcom mohli Ă­sĹĄ na svätĂ© prijĂ­manie. MnohĂ­ sa neviete ubrániĹĄ hriechu - vtedy sa modlite. Ak máte pokušenie, modlite sa:
     Matka, Kráľovná pomoci, pomĂ´Ĺľ mi ubrániĹĄ sa pred zlom.
     Chcem vás vyzvaĹĄ, aspoĹ