Nedeľné sv. omše

Ostatné modlitby

27.03.1995 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     NebuÄŹte takĂ© smutnĂ©. Nech vaše srdce nie je zaĹĄaĹľenĂ© veÄľkosĹĄami tohoto sveta, ale nech z vášho srdca vychádza jednoduchá radosĹĄ z Boha. Boh si neĹľelá, aby ste sa zaĹĄaĹľovali inĂ˝mi vecami, ale aby vaše srdce horelo jednoduchou modlitbou. To je vĂ˝sada malĂ˝ch detĂ­. Proste moje Srdce, ktorĂ© je nepoškvrnenĂ©, o ĂşprimnĂş jednoduchosĹĄ a ĂşprimnĂş lásku. Som šťastná, Ĺľe idete na moje pĂştnickĂ© miesta, ale vedzte, Ĺľe ja som s vami všade a nikdy vás neopustĂ­m. Celou cestou budem s vami. JeĹľiš by si cenil, ak by ste priniesli obety za hriešnikov ako zadosĹĄuÄŤinenie za urážky mĂ´jho NepoškvrnenĂ©ho Srdca. Milujem vás.
     Modlitba od Panny Márie:
     Pane JeĹľišu, horiace ohnisko lásky.
     Ty, ktorĂ˝ miluješ všetkĂ˝ch ÄľudĂ­, daj, aby sme ich milovali tak ako ty. JeĹľišu tichĂ˝ a pokornĂ˝ srdcom, nauÄŤ nás pokore a jednoduchosti, aby sme ĹĄa ÄŤĂ­m viac milovali, a milovali všetkĂ˝ch ÄľudĂ­, dobrĂ˝ch i zlĂ˝ch.
     Nech tvoja láska z BoĹľieho Srdca nás zaplavuje po celĂ˝ deĹ


Ježišu môj preláskavý, prijmi nás do tvojho Srdca, ktoré je tak veľmi ovinuté tŕním od nás všetkých. Zasiahni nás lúčom svojho milosrdenstva do hĺbky duše a srdca, aby sme sa mohli stať takými, akých nás chceš mať ty. Ježišu, skrze tvoje rany zmy z nás vinu, aby sme boli čistí a plní tvojej lásky. Amen.
     31. marec 1995

Môj dobrý a drahý Ježišu, nech moje srdce spolu so Srdcom Panny Márie je nepoškvrneným srdcom. Prosím o tvoju veľkú lásku a radosť z teba, a aby som ťa prijímal s radosťou a pre spasenie duše. Nech moje srdce pocíti tvoju dobrotu.
     4. máj 1995

Matka Mária, naša Kráľovná Pomoci buď s nami a stoj pri nás.
     23. september 1995

Modlitba, ktorú Boží Syn dáva cez Matku Božiu svojim deťom:
     Večný Bože, s najhlbšou pokorou a láskou chcem ti predostrieť svoju úprimnú radosť z toho, že môžem byť tvojím dieťaťom, a že tvoje milosrdné oko na mňa vždy bude neustále hľadieť otcovskou láskou tak, ako nás tomu naučil Ježiš Kristus, ktorého si oslávil, a v sláve ho prijal k sebe do neba a urobil si ho Kráľom a našim Pánom. Nech tvoja a jeho láska planie pod vplyvom Svätého Ducha na nás, nehodných synov a dcéry. Tvoja láska, Otče, planie na nás a tvoja ruka nás žehná. Odpusť nám, že nie sme toho niekedy hodní. Nech v nás je vyvýšená sláva Ježiša Krista, a aby sa naša myseľ spoliehala len na neho. Nech je navždy v nás prítomný cez Najsvätejšiu Sviatosť Oltárnu, aby sme skrze Nepoškvrnené Srdce Márie pochopili, že bez Božej milosti by sme nemohli žiť ani v časnosti a najmä vo večnosti. Amen.
     Dieti moje, túto modlitbu sa modlievajte s radosťou.
     16. november 1995

Mária, Matka naša, nech naše srdce vzplanie plameňom lásky. Bdej nad nami deň i noc, buď stále s nami. Nech sa naše srdce očistí od hriechu, zla a nečistoty. Amen.
     30. december 1995

Dnes volám vaše srdcia, aby ste ich otvorili Duchu Svätému. Otvorte ich láske poslanej od Otca i Syna aby ako rosa vstúpil Duch Svätý do vašich sŕdc. Preto, deti moje, hovorte tieto slová:
     Príď Duchu Svätý do môjho zrúcaného srdca a obnov si v ňom svoj chrám, kde budeš prebývať.
     28. máj 1998